#Bulgaria ShellHosting - Bulgaria Chat

This is a small report about chat room #Bulgaria, a so called IRC channel on network ShellHosting. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  europa (14)   bulgarian (6)   dobrich (5)   eu (5)  Chat room #Bulgaria on IRC network ShellHosting was registered at 2020-05-10 and assigned to category Bulgaria Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

ERROR: Failed to get valid data to plot graph!
Online Chat

to, from topic
2020-06-24,
2020-06-16 
Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org
2020-06-23,
2020-06-20 
Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org
2020-06-15  Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org
2020-06-14,
2020-06-11 
Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org
2020-06-13,
2020-06-12 
Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org
2020-06-10  Welcome To #Bulgaria |Free ZNC !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC- > www.ShellHosting.org
2020-06-09,
2020-06-05 
Welcome To #Bulgaria |Free ZNC !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC- > www.ShellHosting.org
2020-06-08  Welcome To #Bulgaria |Free ZNC !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC- > www.ShellHosting.org
2020-06-07  Welcome To #Bulgaria |Free ZNC !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC- > www.ShellHosting.org
2020-06-06  Welcome To #Bulgaria |Free ZNC !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC- > www.ShellHosting.org


More Bulgaria Chat Rooms

#bulgaria BGirc.com

Chat Room - 302 users - 116 minutes ago - current topic: ......... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <> www.BGIRC.com. Ïðè ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà âëåçòå â êàíàë #help èëè http://forum.bgirc.com . Facebook - https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ & https://www.facebook.com/groups/bgirc/
category: Bulgaria - network: BGirc.com  -  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria BCC-BGChatCommunity

Chat Room - 1227 users - 116 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria
category: Bulgaria - network: BCC-BGChatCommunity  -  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 33 users - 92 minutes ago - current topic: ______ Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org ---> Free IRCD Account For ZoneBG !!!
category: Bulgaria - network: ZoneBG  -  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria DALnet

Chat Room - 5 users - 119 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria ..
category: Bulgaria - network: DALnet  -  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria FreeUniBG

Chat Room - 132 users - 109 minutes ago - current topic: Честит празник! Хайде на манифестация!
category: Bulgaria - network: FreeUniBG  -  irc2go: #Bulgaria

deutsch
0.1136 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano