» IRC search  details

#Bulgaria ABVNet - Bulgaria Chat

This is a small report about chat room #Bulgaria, a so called IRC channel on network ABVNet. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.


Related queries: bg (4)   bulgaria (18)   lovech (2)   european (17)  Chat room #Bulgaria on IRC network ABVNet was registered at 2020-02-24 and assigned to category Bulgaria Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Bulgaria ABVNet - Graph about the amount of users during the last weeks
to, from topic
2017-12-29  UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.orgMore Bulgaria Chat Rooms

#Bulgaria BGirc.com

132 users – 37 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria. Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria FreeUniBG

204 users – 28 minutes ago – www.FreeUniBG.eu - Welcome to #Bulgaria and have a nice chat ! :)
chat category: Bulgarianetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria BGirc.org

39 users – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria freenode

18 users – 40 minutes ago – InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
chat category: Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

46 users – 17 minutes ago – OptiLan Network webchat - http://irc.optilan.eu & http://HostingCS.eu & http://ShellHosting.org & http://ohost.bg & http://web.BGLan.eu
chat category: Bulgarianetwork: ZoneBG  –  irc2go: #Bulgaria

  

 Top IRC networks 
  freenode
  out of competition
  IRCnet
  Ø 25599
  EFnet
  Ø 15607
  Undernet
  Ø 15078
  OFTC
  Ø 13691
  QuakeNet
  Ø 11900
  Rizon
  Ø 11851
  BSDUnix
  Ø 10146
  DALnet
  Ø 7388
  Chatzona
  Ø 6195
  OltreIrc
  Ø 5014

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

+ 1.0187 seconds
© 1998-2020 netsplit.de  de    IRC Online Chat
SimosNap   ChatBrasil   BOLChat   Chatzona   IRC-Hispano   DesireNet   IRCGate.it   ChatLounge   mIRC Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.