#BG BGirc.com - Bulgaria Chat

This is a small report about chat room #BG, a so called IRC channel on network BGirc.com. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  bulgarian (5)   europe (52)   shumen (2)   europa (16)  Chat room #BG on IRC network BGirc.com was registered at 2019-09-13 and assigned to category Bulgaria Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#BG BGirc.com - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2021-08-09,
2021-02-12 
Welcome to channel BG! Have a nice and good luck ;)
2021-02-11,
2021-01-22 
Welcome to channel BG! Have a nice and good luck ;)
2021-01-21,
2021-01-17 
|||||||||||||||| Добре дошли в #BG СПАЗВАЙТЕ ДОБРИЯ ТОН! ||||||||||||||||'
2021-01-16,
2021-01-03 
|||||||||||||||| Добре дошли в #BG СПАЗВАЙТЕ ДОБРИЯ ТОН! ||||||||||||||||'
2021-01-02,
2021-01-01 
Êàíàë #BG Âè ïîæåëàâà âåñåëî ïîñòðåùàíå íà Íîâàòà Ãîäèíà! Áúäåòå çäðàâè,ùàñòëèâè è óñìèõíàòè !
2020-11-17,
2020-11-14 
Big things poppin and lil things stoppin


More Bulgaria Chat Rooms

#bulgaria BGirc.com

Chat Room - 349 users - 48 minutes ago - current topic: ......... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <> www.BGIRC.com. Ïðè ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà âëåçòå â êàíàë #help èëè http://forum.bgirc.com . Facebook - https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ & https://www.facebook.com/groups/bgirc/
category: Bulgaria - network: BGirc.com  -  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria BCC-BGChatCommunity

Chat Room - 1090 users - current topic: Welcome to #Bulgaria
category: Bulgaria - network: BCC-BGChatCommunity  -  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 19 users - 24 minutes ago - current topic: ______ Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org ---> Free IRCD Account For ZoneBG !!!
category: Bulgaria - network: ZoneBG  -  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria freenode

Chat Room - 7 users - 51 minutes ago - current topic: Welcome to Bulgaria
category: Bulgaria - network: freenode  -  irc2go: #bulgaria

#bulgaria DALnet

Chat Room - 5 users - 51 minutes ago - current topic: Welcome to #Bulgaria ..
category: Bulgaria - network: DALnet  -  irc2go: #bulgaria

deutsch
0.1047 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano