#Apple Undernet - Apple Chat

This is a small report about chat room #Apple, a so called IRC channel on network Undernet. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  ipad (6)   ios (44)   macbook (3)   companies (1)  


Chat room #Apple on IRC network Undernet was registered at 2018-09-07 and assigned to category Apple Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#Apple Undernet - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2021-05-13,
2021-01-31 
Welcome #Apple owners! ( https://www.apple.com )
2021-01-30,
2020-06-27 
iOS14 https://www.apple.com/ios/ios-14-preview/ ( https://www.apple.com )
2020-06-26,
2019-10-21 
Powered by Apple ( https://www.apple.com )
2019-10-20,
2019-05-14 
iOS 12 Beta 2 - tvOS 12 - macOS Mojave 10.14 Released! ( https://www.apple.com )


More Apple Chat Rooms

#apple WeNet

Chat Room - 53 users - current topic: Äîáðî ïîæàëîâàòü íà íàø êàíàë. Ýòîò êàíàë íå èìååò ÍÈÊÀÊÎÃÎ îòíîøåíèÿ ê êîìïàíèè Apple//Ñòèâ Äæîáñ 1955-2011//. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ BNC-àêêàóíòà ïðî÷èòàéòå ïðàâèëà: !ïðàâèëà.::.Òàêæå Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü è äðóãóþ èíôîðìàöèþ: !õîñòû , !íàñòðîéêà.::.Íàø ñåðâåð irc.erft.ru:6667 .::. web-interface: http://irc.erft.ru
category: Apple - network: WeNet  -  irc2go: #apple

#apple Snoonet

Chat Room - 49 users - 70 minutes ago - current topic: http://www.nohello.com || Welcome to #apple || live chat, discussion, and possible help for Apple Products and Software || We’re really old and type slowly. Please give us time to reply to your questions!
category: Apple - network: Snoonet  -  irc2go: #apple

#haskell-apple freenode

Chat Room - 5 users - 86 minutes ago - current topic: Haskell On Your  — [ devs ∷ Help us make Mac OS X & iOS better platforms for Haskell! ] [ users ∷ Seeking help on how set up and use Haskell on your Apple devices? ]
category: Haskell Apple - network: freenode  -  irc2go: #haskell-apple

#Apple DALnet

Chat Room - 3 users - 86 minutes ago - current topic: #APPLE’s fans most WELCOME | Finally : https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/7lIjwxyZ/IMG_1538.PNG warm welcome to IP12 in Singapore !!
category: Apple - network: DALnet  -  irc2go: #Apple

#Apple Tweakers

Chat Room - 9 users - 67 minutes ago - current topic: #Apple waar wij overjarige/overharige hippies zijn die steve jobs aanbidden
category: Apple - network: Tweakers  -  irc2go: #Apple

deutsch
0.1064 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano