##html-fr freenode - HTML Chat

This is a small report about chat room ##html-fr, a so called IRC channel on network freenode. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  jolt (3)   programmers (20)   coding (61)   opengl (4)  


Chat room ##html-fr on IRC network freenode was registered at 2014-11-30 and assigned to category HTML Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

##html-fr freenode - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2020-07-09,
2018-07-09 
Salon d'aide html/xhtml/css/js


More HTML Chat Rooms

#html freenode

Chat Room - 158 users - 127 minutes ago - current topic: HyperText Markup Language | http://www.w3.org/TR/html5/ | #css for styling | No WYSIWYGs | Tables aren't for layout: http://xrl.us/kd35 , http://goo.gl/8yFKr | Validate first: http://validator.nu/ | HTML reference: say e.g. `html div | Paste links, not code: `paste
category: HTML - network: freenode  -  irc2go: #html

#nixos freenode

Chat Room - 1141 users - 127 minutes ago - current topic: NixOS stable: 20.03 ✨ https://discourse.nixos.org/t/nixos-20-03-release/6785 || https://nixos.org || Latest NixOS: https://nixos.org/nixos/download.html || Latest Nix: https://nixos.org/nix/download.html || Logs: https://logs.nix.samueldr.com/nixos/ || use ,channels for a list of Nix* related channels || nixcon videos: https://tinyurl.com/nixcon2019 || Link to the output of nix-info
category: NixOS - network: freenode  -  irc2go: #nixos

#html DALnet

Chat Room - 19 users - 127 minutes ago - current topic: DALnet's #HTML (Recommended Help Channel for Websites, designing, html, and more!) | http://www.w3.org/TR/html5/ | www.w3.org/MarkUp/#html4 | Validate: http://validator.w3.org/ | See Rules/staff @ http://ircnewbies.com
category: HTML - network: DALnet  -  irc2go: #html

##html freenode

Chat Room - 5 users - 127 minutes ago - current topic: Hello everyone and welcome to ##html | General HTML chat and support channel | Offtopic conversations are allowed
category: HTML - network: freenode  -  irc2go: ##html

#London BGirc.com

Chat Room - 6 users - 126 minutes ago - current topic: å îòâîðåí çà âñè÷êè, êîèòî ñïàçâàò ïðàâèëàòà íà BGIRC: http://www.bgirc.com/pravila.html Õàðåñàéòå è ïîñëåäâàéòå ñòðàíèöàòà íè âúâ Facebook: https://www.facebook.com/BgIrcNetwork è ñå ïðèñúåäèíåòå êúì ãðóïàòà íè: https://www.facebook.com/groups/bgirc Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà: http://draganov.ovh/london
category: London - network: BGirc.com  -  irc2go: #London

deutsch
0.1276 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano