#metal BGirc.com - Metal Chat

Dies ist ein kleiner Bericht über den Chatraum #metal, einem IRC Channel im Netz BGirc.com. Sofern der IRC Channel bereits etwas länger registriert ist und von seinen Administratoren nicht als privat oder sogar als geheim gekennzeichnet wurde, enthält der Bericht die Besucherzahlen und Chat-Themen der letzten Tage und Wochen. Mit Hilfe des Links zum Online Chat, wirst du zu irc2go.com weitergeleitet.

 Verwandte Suchbegriffe:  dubstep (4)   electro (4)   techno (13)   metal (57)  Der Chatraum #metal vom IRC-Netz BGirc.com wurde am 2018-07-29 registriert und der Kategorie Metal Chaträume zugeordnet. Die Registrierung des Chatraums erfolgte aufgrund hoher Besucherzahlen.

#metal BGirc.com - Diagramm über die Anzahl an Benutzern während der letzten Woche

Online Chat

bis, von Thema
2020-08-11,
2019-06-20 
Peace, Love, Respect, Freedom, Forgiveness, Harmony, Unity, Empathy, Fairness, Compassion, Honesty, Sincerity, Gratefulness, Gratitude
2020-05-06  Tóê íå ñå ñëóøà Ñëàâè Òðèôîíîâ! Peace, Love, Respect, Freedom, Forgiveness, Harmony, Unity, Empathy, Fairness, Compassion, Honesty, Sincerity, Gratefulness, Gratitude
2019-11-29,
2019-07-05 
Peace, Love, Respect, Freedom, Forgiveness, Harmony, Unity, Empathy, Fairness, Compassion, Honesty, Sincerity, Gratefulness, Gratitude è òóê - òàìå èçãîðåëè êîòåíöà )
2019-06-19,
2019-06-17 
[00:23] <ØÀÌÏÀÍÑÊÎ`Â`ÃÚÇÀ`È> êàê ñàìî è ïðåïúëíèõìå àíóñà ñ øàìïàíñêî ñíîùè íà ìîÿòà, íå å èñòèíà
2019-06-16,
2019-04-16 
ÄÎÁÐÅ ÄÎØËÈ Â ÏÎÐÍÎ ÈÌÏÅÐÈßÒÀ ÍÀ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÀ ÐÀÇÏÎÐÅÒÈÍÀ È ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ ÑÅÁÅÏÎÄÎÁÅÍ!
2019-05-29,
2019-05-08 
ÄÎÁÐÅ ÄÎØËÈ Â ÏÎÐÍÎ ÈÌÏÅÐÈßÒÀ ÍÀ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÀ ÐÀÇÏÎÐÅÒÈÍÀ È ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ ÑÅÁÅÏÎÄÎÁÅÍ!
2019-04-15,
2019-04-10 
ÈÌÏÅÐÈßÒÀ ÎÒÂÐÚÙÀ ÍÀ ÓÄÀÐÀ!
2019-04-09,
2019-03-29 
Äîáðå äîøëè â êàíàëúò íà ðàçïîðåòèíêèòå P Ïðèÿòåëñòâîòî å êðèñòàëíà âàçà, â êîÿòî íå öúôòè îìðàçà, íî ñ÷óïèø ëè ÿ òè - òðóäíî ñå ëåïè.
2019-03-28,
2019-03-07 
Ïðèÿòåëñòâîòî å êðèñòàëíà âàçà, â êîÿòî íå öúôòè îìðàçà, íî ñ÷óïèø ëè ÿ òè - òðóäíî ñå ëåïè.
2019-03-06,
2019-01-26 
The true friend is the one, who gives you the freedom to be yourself.


Weitere Metal Chaträume

#heavy-metal.de euIRC

Chatraum - 2 Benutzer - vor 91 Minuten - aktuelles Topic: Willkommen zum Heavy-Metal.de Chatroom! Setz dich, nimm dir 'nen Keks. Reaktionszeiten von 1-2 Sekunden bitte einkalkulieren (bis die Wartezeit von 2-4 Stunden beginnt) \m/-_-\m/
Kategorie: Heavy Metal Deutschland - Netz: euIRC  -  irc2go: #heavy-metal.de

#All-Metal Undernet

Chatraum - 39 Benutzer - vor 96 Minuten - aktuelles Topic:  Welcome to #All-Metal >> Serving 226 Packs on 2 XDCC Bot(s) << @Find & !New Supported
Kategorie: Metal - Netz: Undernet  -  irc2go: #All-Metal

#metal DALnet

Chatraum - 8 Benutzer - vor 96 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to #Metal | ENGLISH ONLY! | Don't annoy the op's, no douche baggery | R.I.P. Neil Peart |
Kategorie: Metal - Netz: DALnet  -  irc2go: #metal

#metal-only QuakeNet

Chatraum - 6 Benutzer - vor 96 Minuten - aktuelles Topic: Dies ist nicht der richtige Channel. Bitte joine #metal-only.de und parte hier. Danke :)
Kategorie: Metal - Netz: QuakeNet  -  irc2go: #metal-only

#metal Snoonet

Chatraum - 32 Benutzer - vor 84 Minuten - aktuelles Topic: View today's metal releases: ;releases | banjax was here
Kategorie: Metal - Netz: Snoonet  -  irc2go: #metal

english
0,0958 Sekunden

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano