#bulgaria BGirc.com - Bulgarien Chat

Dies ist ein kleiner Bericht über den Chatraum #bulgaria, einem IRC Channel im Netz BGirc.com. Sofern der IRC Channel bereits etwas länger registriert ist und von seinen Administratoren nicht als privat oder sogar als geheim gekennzeichnet wurde, enthält der Bericht die Besucherzahlen und Chat-Themen der letzten Tage und Wochen. Mit Hilfe des Links zum Online Chat, wirst du zu irc2go.com weitergeleitet.

 Verwandte Suchbegriffe:  dimitrovgrad (2)   europe (45)   bg (48)   eu (6)  Der Chatraum #bulgaria vom IRC-Netz BGirc.com wurde am 2018-07-29 registriert und der Kategorie Bulgarien Chaträume zugeordnet. Die Registrierung des Chatraums erfolgte aufgrund hoher Besucherzahlen.

#bulgaria BGirc.com - Diagramm über die Anzahl an Benutzern während der letzten Woche

Online Chat

bis, von Thema
2023-06-02,
2023-03-10 
BGIRC Network >> Ñàéò: < www.bgirc.com > Ôîðóì: < https://forum.bgirc.com > Ëîãîâå: < https://bgirc.com/logs > Ïîìîù: < #Help > Áåçïëàòíè áîòîâå: < #FreeBot >
2023-05-23,
2023-04-07 
BGIRC Network >> Ñàéò: < www.bgirc.com > Ôîðóì: < https://forum.bgirc.com > Ëîãîâå: < https://bgirc.com/logs > Ïîìîù: < #Help > Áåçïëàòíè áîòîâå: < #FreeBot >
2023-03-09,
2023-03-08 
8- Ìàðò - Äåí íà æåíàòà !!! ×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè äàìè !!! BGIRC Network >> Ñàéò: < www.bgirc.com > Ôîðóì: < https://forum.bgirc.com > Ëîãîâå: < https://bgirc.com/logs > Ïîìîù: < #Help > Áåçïëàòíè áîòîâå: < #FreeBot >
2023-03-07,
2023-03-02 
×ÅÑÒÈÒÀ ÁÀÁÀ ÌÀÐÒÀ! BGIRC Network >> Ñàéò: < www.bgirc.com > Ôîðóì: < https://forum.bgirc.com > Ëîãîâå: < https://bgirc.com/logs > Ïîìîù: < #Help > Áåçïëàòíè áîòîâå: < #FreeBot >
2023-03-01,
2023-01-06 
BGIRC Network >> Ñàéò: < www.bgirc.com > Ôîðóì: < https://forum.bgirc.com > Ëîãîâå: < https://bgirc.com/logs > Ïîìîù: < #Help > Áåçïëàòíè áîòîâå: < #FreeBot >
2023-01-05,
2022-12-24 
Âåñåëà Êîëåäà è Ùàñòëèâà Íîâà Ãîäèíà îò BGIRC NETWORK! ~ www.bgirc.com ~ Ôîðóì: https://forum.bgirc.com. ~ Ëîãîâå: https://bgirc.com/logs ~ Ïîìîù: #Help
2022-12-23,
2022-10-09 
Welcome to #Bulgaria ... Ñàéò: https://bgirc.com . Ôîðóì: https://forum.bgirc.com . Ëîãîâå: https://bgirc.com/logs .
2022-10-08,
2022-01-03 
......... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <> www.BGIRC.com. Ïðè ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà âëåçòå â êàíàë #help èëè http://forum.bgirc.com . Facebook - https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ & https://www.facebook.com/groups/bgirc/
2022-01-02,
2022-01-01 
......... Öåëèÿò åêèï íà BGIRC Network ÷åñòèòè íîâàòà 2022 ãîäèíà íà âñè÷êè ïîòðåáèòåëè. Ïîæåëàâà èì ìíîãî çäðàâå è êúñìåò! Íàçäðàâå!
2021-12-31,
2021-10-16 
......... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿ êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <> www.BGIRC.com. Ïðè ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà âëåçòå â êàíàë #help èëè http://forum.bgirc.com . Facebook - https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ & https://www.facebook.com/groups/bgirc/


Weitere Bulgarien Chaträume

#bulgaria OptiLan

Chatraum - 80 Benutzer - vor 39 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to #bulgaria | https://novinitesega.net/ | webchat - http://BGChat.net FB page https://www.facebook.com/mIRC.OptiLan
Kategorie: Bulgarien - Netz: OptiLan  -  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria FreeUniBG

Chatraum - 173 Benutzer - vor 49 Minuten - aktuelles Topic: Честваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България! Навършват се 147 години от героичната гибел на революционера.
Kategorie: Bulgarien - Netz: FreeUniBG  -  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria DALnet

Chatraum - 76 Benutzer - vor 60 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to #Bulgaria DALnet IRC Channel.
Kategorie: Bulgarien - Netz: DALnet  -  irc2go: #bulgaria

#bulgaria freenode

Chatraum - 7 Benutzer - vor 60 Minuten - aktuelles Topic: Welcome to Bulgaria
Kategorie: Bulgarien - Netz: freenode  -  irc2go: #bulgaria

#BULGARIA EFnet

Chatraum - 6 Benutzer - vor 60 Minuten - aktuelles Topic: welcome, children | we are tolerant towards ugly people
Kategorie: Bulgarien - Netz: EFnet  -  irc2go: #BULGARIA

english
0,1255 Sekunden

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano