OptiLan Channels

IRC network OptiLan was registered on netsplit.de in April 2017. Since that time our data collector regularly connects IRC network OptiLan to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to OptiLan its servers reported an average of 220 users and 53 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network OptiLan!

Search for chat rooms returned a total of 60 matching results.  Displaying 21-30...

Search in all IRC networks!

#chat OptiLan

Chat Room - 9 users - 115 minutes ago - current topic: Welcome To Chat Speak about all !
category: Chat - network: OptiLan  -  irc2go: #chat

#Bot OptiLan

Chat Room - 9 users - 115 minutes ago - current topic: http://bot.optilan.site
network: OptiLan  -  irc2go: #Bot

#varna OptiLan

Chat Room - 5 users - 115 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò OptiLan Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà /q milen .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/mIRC.OptiLan/
category: Varna - network: OptiLan  -  irc2go: #varna

#leszno OptiLan

Chat Room - 4 users - 115 minutes ago - No topic
network: OptiLan  -  irc2go: #leszno

#thelounge OptiLan

Chat Room - 3 users - 115 minutes ago - No topic
network: OptiLan  -  irc2go: #thelounge

#topolovgrad OptiLan

Chat Room - 3 users - 115 minutes ago - current topic: http://novini.fun/
network: OptiLan  -  irc2go: #topolovgrad

#JimBeaM OptiLan

Chat Room - 3 users - 115 minutes ago - current topic: http://novini.fun/
network: OptiLan  -  irc2go: #JimBeaM

#ubuntu OptiLan

Chat Room - 3 users - 115 minutes ago - current topic: Official Ubuntu Support Channel | IRC Guidelines: https://ubottu.com/y/gl | #ubuntu supports Ubuntu and official flavors; versions 18.04, 20.04, 21.10 | Unofficial derivatives: use your distro's support channel, not here. | IRC info: https://ubottu.com/y/irc | Pastes to https://paste.ubuntu.com/ | D
category: Ubuntu - network: OptiLan  -  irc2go: #ubuntu

#Romania OptiLan

Chat Room - 3 users - 115 minutes ago - current topic: www.jw.org
category: Romania - network: OptiLan  -  irc2go: #Romania

#privat OptiLan

Chat Room - 2 users - 115 minutes ago - No topic
network: OptiLan  -  irc2go: #privat
<   1   2   3   4   5  >

deutsch
0.0862 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano