Nice Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  provence - alpes - côte d'azur (8)   alpes (1)   provence (1)  


Search for Nice chat rooms returned a total of 278 matching results.  Displaying 1-10...

#python freenode

Chat Room - 1911 users - 95 minutes ago - current topic: Anything about Python is on-topic. Don't paste, use https://bpaste.net/+python | Be nice: https://j.mp/psf-coc | Tutorial: https://j.mp/MCAhYx | New programmer? https://j.mp/23X7emF | Local user groups: https://j.mp/1Mq06bF | #python-fr #python.de #python-uk #python-es #python.tw #python-br #python-nl #python-ir #python.it #python-ro #python-india #python-hu
category: Python - network: freenode  -  irc2go: #python

#gentoo freenode

Chat Room - 1077 users - 95 minutes ago - current topic: Gentoo Linux Support | Can't speak? /j #gentoo-ops | long pastes: wgetpaste or dpaste.com | Perl conflicts? https://goo.gl/7Miost | Be nice! https://goo.gl/gvnCii | Switch to profile 17.1? https://bit.ly/322fxVr | startx permission problems? emerge -1a xorg-server[suid] or use elogind, systemd, or a DM
category: Gentoo - network: freenode  -  irc2go: #gentoo

#40-50 BGirc.com

Chat Room - 169 users - 93 minutes ago - current topic: Welcome and have a nice chat on #40-50 --> webchat :| http://shakechat.net/ | Äà ñè ÷îâåê å äàðáà è ïðîêëÿòèå. Ìíîãî ÷åñòî çàâèæäàø íà êàìúíèòå, íà âîäàòà - òå íå ìîãàò äà ÷óâñòâàò, íî àêî èñêàø äà ïîçíàåø êðàñîòàòà, òðÿáâà äà óñåòèø ñúðöàòà íà õîðàòà.
network: BGirc.com  -  irc2go: #40-50

#Shake BGirc.com

Chat Room - 160 users - 93 minutes ago - current topic: Welcome and have a nice chat on #ShaKe / webchat :| http://shakechat.net/ |"Áúäåòå, êàêâèòî ñòå è êàçâàéòå êàêâîòî ÷óâñòâàòå, çàùîòî îíåçè, êîèòî èìàò ïðîòèâ, íå ñà âàæíè, à òåçè, êîèòî ñà âàæíè, íÿìà äà èìàò ïðîòèâ.
network: BGirc.com  -  irc2go: #Shake

#MysteryNewsTV freenode

Chat Room - 7 users - 95 minutes ago - current topic: Official Channel of Mystery News TV on IRC | Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuQ7g05FjJGZgL6FdpGWOLw | Website: http://mysterynewstv.bplaced.net | Twitter: https://twitter.com/MysteryNewsTV | Dailymotion: https://www.dailymotion.com/dm_14f76ff7b41cc509182b6dee3fbcc1fe | Be nice, no insults in here and don't get personal | Bleibt nett, keine Beldigungen oder persönlich werden |
network: freenode  -  irc2go: #MysteryNewsTV

##abgilpqt+ freenode

Chat Room - 28 users - 95 minutes ago - current topic: Channel for asexuals/aromantics, bi*, gays, intersex, pan*, queer, trans & other gender, romantic/sensual & sexual minorities ♥ | Rules: WIP/buggy: https://hub.disroot.org/page/abgilpqt/rules https://hub.weho.st/page/abgilpqt/rules, TL;DR Just be nice to everyone and respect their self-definition and pronouns | We are NOT a 18+ channel, there are plenty of others around.
network: freenode  -  irc2go: ##abgilpqt+

##esperanto freenode

Chat Room - 142 users - 95 minutes ago - current topic: Saluton! Tiu ĉi kanalo estas por paroloj en Esperanto kaj aliaj lingvoj. | Hi! This channel is for practicing Esperanto, but, in case you don't speak Esperanto, English or other languages can also be used. Please be nice. | NOTU: Neregistritaj uzantoj nun havas voĉon ĉi tie. Bonvole mesaĝu Audrey se ekestas spamo.
network: freenode  -  irc2go: ##esperanto

#RubyOnRails freenode

Chat Room - 166 users - 95 minutes ago - current topic: Rules: http://goo.gl/dgSj5 | MINASWAN (Matz is nice and so we are nice) | Can't talk? Register/identify with Nickserv first! | Newest releases: 6.0.0, 5.2.3, 5.1.7, 5.0.7 | Guides: http://goo.gl/Drh96 | API Docs: http://goo.gl/ErSVb | Paste 4+ lines of text to https://dpaste.de/ and select ruby as the language
category: Ruby - network: freenode  -  irc2go: #RubyOnRails

##autarena freenode

Chat Room - 4 users - 95 minutes ago - current topic: channel rules: http://pastebin.com/zVsPQSAE Op discretion applies in all cases. Otherwise just be nice to each other. Swearing allowed, dickery not allowed. Free speech depends on the welcomeness of the speech in question. Bans not negotiable. See freenode's rules for network policy. | Ops needed. If you agree, i agree and they agree, they're opped
network: freenode  -  irc2go: ##autarena
<   1   2   3   4   5  >

deutsch
0.2261 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano