» IRC search  details

Chat Rooms Nice

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: alpes (2)   provence (1)   provence - alpes - côte d'azur (8)  


Searched for Nice chat rooms. 250 matching entries found.  Displaying 1-10...

#python freenode

1827 users – 106 minutes ago – Anything about Python is on-topic. Don't paste, use https://bpaste.net/+python | Be nice: https://j.mp/psf-coc | Tutorial: https://j.mp/MCAhYx | New programmer? https://j.mp/23X7emF | Local user groups: https://j.mp/1Mq06bF | #python-fr #python.de #python-uk #python-es #python.tw #python-br #python-nl #python-ir #python.it #python-ro #python-india #python-hu #python-dk
chat category: Pythonnetwork: freenode  –  irc2go: #python

#gentoo freenode

1068 users – 106 minutes ago – Gentoo Linux Support | Can't speak? /j #gentoo-ops | long pastes: wgetpaste or dpaste.com | Perl conflicts? https://goo.gl/7Miost | Be nice! https://goo.gl/gvnCii | Switch to profile 17.1? https://bit.ly/322fxVr | startx permission problems? emerge -1a xorg-server[suid] or use elogind, systemd, or a DM
chat category: Gentoonetwork: freenode  –  irc2go: #gentoo

#Shake BGirc.com

172 users – 103 minutes ago – Welcome and have a nice chat on #ShaKe / Íîâèÿ webchat :| http://shakechat.net/ | "Íå å âàæíî êîëêî äíè èìà â æèâîòà òè, âàæíî å êîëêî æèâîò èìà â äíèòå òè. Íå å âàæíî êàêâî èìàø â æèâîòà ñè, âàæíî å êîãî èìàø â íåãî. Íå å âàæíî êàêâî ñè ïîëó÷èë â æèâîòà, âàæíî å êàêâî è íà êîãî ñè äàë." Àðò Áúêóîëä
network: BGirc.com  –  irc2go: #Shake

#40-50 BGirc.com

210 users – 103 minutes ago – <->Welcome and have a nice chat on #40-50 --> http://shakechat.net/ | Ïðèÿòåí ×àò :) | Ñëåä ãîäèíè íÿìà äà èìà çíà÷åíèå êàêâà êîëà ñè êàðàë, â êàêâà êúùà ñè æèâÿë, ñ êîëêî ïàðè ñè ðàçïîëàãàë, íèòî êàêâè ñà áèëè äðåõèòå òè. Íî ùå èìà ãîëÿìî çíà÷åíèå àêî ñè äîïðèíåñúë ñ äîáðî íà õîðàòà îêîëî òåá..:)
network: BGirc.com  –  irc2go: #40-50

##abgilpqt+ freenode

86 users – 106 minutes ago – Channel for asexuals/aromantics, bi*, gays, intersex, pan*, queer, trans & other gender, romantic/sensual & sexual minorities ♥ | Rules: WIP/buggy: https://hub.disroot.org/page/abgilpqt/rules https://hub.weho.st/page/abgilpqt/rules, TL;DR Just be nice to everyone and respect their self-definition and pronouns | We are NOT a 18+ channel, there are plenty of others around.
network: freenode  –  irc2go: ##abgilpqt+

#RubyOnRails freenode

173 users – 106 minutes ago – Rules: http://goo.gl/dgSj5 | MINASWAN (Matz is nice and so we are nice) | Can't talk? Register/identify with Nickserv first! | Newest releases: 6.0.0, 5.2.3, 5.1.7, 5.0.7 | Guides: http://goo.gl/Drh96 | API Docs: http://goo.gl/ErSVb | Paste 4+ lines of text to https://dpaste.de/ and select ruby as the language
chat category: Rubynetwork: freenode  –  irc2go: #RubyOnRails

##autarena freenode

5 users – 106 minutes ago – channel rules: http://pastebin.com/zVsPQSAE Op discretion applies in all cases. Otherwise just be nice to each other. Swearing allowed, dickery not allowed. Free speech depends on the welcomeness of the speech in question. Bans not negotiable. See freenode's rules for network policy. | Ops needed. If you agree, i agree and they agree, they're opped
network: freenode  –  irc2go: ##autarena

##esperanto freenode

113 users – 106 minutes ago – Saluton! Tiu ĉi kanalo estas por paroloj en Esperanto kaj aliaj lingvoj. | Hi! This channel is for practicing Esperanto, but, in case you don't speak Esperanto, English or other languages can also be used. Please be nice. | NOTU: Neregistritaj uzantoj nun havas voĉon ĉi tie. Bonvole mesaĝu Audrey se ekestas spamo.
network: freenode  –  irc2go: ##esperanto
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 26896
   EFnet
   Ø 15943
   Undernet
   Ø 14796
   OFTC
   Ø 12809
   QuakeNet
   Ø 12688
   Rizon
   Ø 12292
   Chatzona
   Ø 7645
   DALnet
   Ø 7392
   Mozilla
   Ø 6585
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

+ 0.1665 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
SimosNap   ChatBrasil   BOLChat   Chatzona   IRC-Hispano   TRSohbet   DesireNet   IRCGate.it   ChatLounge   mIRC Chat   Albnetwork.net   Euphoria Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.