» IRC search  details

Chat Rooms Nice

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: provence - alpes - côte d'azur (9)   alpes (2)   provence (1)   marseille (4)  


Searched for Nice chat rooms. 247 matching entries found.  Displaying 1-10...

#python freenode

1845 users – 77 minutes ago – Anything about Python is on-topic. Don't paste, use https://bpaste.net/+python | Be nice: https://j.mp/psf-coc | Tutorial: https://j.mp/MCAhYx | New programmer? https://j.mp/23X7emF | Local user groups: https://j.mp/1Mq06bF | #python-fr #python.de #python-uk #python-es #python.tw #python-br #python-nl #python-ir #python.it #python-ro #python-india #python-hu #python-dk
chat category: Pythonnetwork: freenode  –  irc2go: #python

#gentoo freenode

1094 users – 77 minutes ago – Gentoo Linux Support | Can't speak? /j #gentoo-ops | long pastes: wgetpaste or dpaste.com | Perl conflicts? https://goo.gl/7Miost | Be nice! https://goo.gl/gvnCii | Switch to profile 17.0? https://goo.gl/Kv9vC2 | startx permission problems? emerge -1a xorg-server[suid] or use elogind, systemd, or a DM
chat category: Gentoonetwork: freenode  –  irc2go: #gentoo

#40-50 BGirc.com

249 users – 73 minutes ago – <->Welcome and have a nice chat on #40-50 --> http://shakechat.net/ | Ïðèÿòåí ×àò :) | Ñëåä ãîäèíè íÿìà äà èìà çíà÷åíèå êàêâà êîëà ñè êàðàë, â êàêâà êúùà ñè æèâÿë, ñ êîëêî ïàðè ñè ðàçïîëàãàë, íèòî êàêâè ñà áèëè äðåõèòå òè. Íî ùå èìà ãîëÿìî çíà÷åíèå àêî ñè äîïðèíåñúë ñ äîáðî íà õîðàòà îêîëî òåá..:)
network: BGirc.com  –  irc2go: #40-50

#linux BSDUnix

1122 users – Linux Support | long pastes: wgetpaste or dpaste.com | Perl conflicts? https://goo.gl/7Miost | Be nice! https://goo.gl/gvnCii | GCC-5? https://goo.gl/Y7nQ5K | Switch to profile 17.0? https://goo.gl/Kv9vC2
chat category: Linuxnetwork: BSDUnix  –  irc2go: #linux

#Shake BGirc.com

233 users – 73 minutes ago – Welcome and have a nice chat on #ShaKe / Íîâèÿ webchat :| http://shakechat.net/ | "Íàé-òðóäíîòî - Äà ïîñòèãíåø ìå÷òèòå ñè! Íàé-íåäîñòèæèìîòî - Äà óãîäèø íà âñè÷êè! Íàé- ãëóïàâîòî íåùî - Îïðàâäàíèåòî! Íàé-ãîëÿìàòà ãðåøêà -Äà ïàäíåø äóõîì!" Ðîáúðò Äå Íèðî
network: BGirc.com  –  irc2go: #Shake

##abgilpqt+ freenode

77 users – 77 minutes ago – Channel for asexuals/aromantics, bi*, gays, intersex, pan*, queer, trans & other gender, romantic/sensual & sexual minorities ♥ | Rules: WIP/buggy: https://hub.disroot.org/page/abgilpqt/rules https://hub.weho.st/page/abgilpqt/rules, TL;DR Just be nice to everyone and respect their self-definition and pronouns | We are NOT K18 channel, there are plenty of others around.
network: freenode  –  irc2go: ##abgilpqt+

##esperanto freenode

87 users – 77 minutes ago – Saluton! Tiu ĉi kanalo estas por paroloj en Esperanto kaj aliaj lingvoj. | Hi! This channel is for practicing Esperanto, but, in case you don't speak Esperanto, English or other languages can also be used. Please be nice. | ATENTU: Neregistritaj uzantoj estas tempe silentigitaj pro amasa spamo. Bonvole mesaĝu Audrey se vi havas problemojn. Dankon!
network: freenode  –  irc2go: ##esperanto

#HalachicJudaism freenode

3 users – 77 minutes ago – Stating Halacha is not a bannable offense | Heterodoxy is not Judaism | <BarkBark> Mouse is like my #1 favorite person on r/judaism | GEZHE MOI! | <littlestsquid> im not zaftig. well just a little but in a nice way. i look like i can survive a harsh russian winter. thats attractive | <Kraps> that littlestsquid quote smh | <Kraps> so i still have my bot status great
network: freenode  –  irc2go: #HalachicJudaism

#RubyOnRails freenode

188 users – 77 minutes ago – Rules: http://goo.gl/dgSj5 | MINASWAN (Matz is nice and so we are nice) | Can't talk? Register/identify with Nickserv first! | Newest releases: 5.2.3, 5.1.7, 5.0.7, 6.0.0rc1 | Guides: http://goo.gl/Drh96 | API Docs: http://goo.gl/ErSVb | Paste 4+ lines of text to https://dpaste.de/ and select ruby as the language
chat category: Rubynetwork: freenode  –  irc2go: #RubyOnRails

##autarena freenode

5 users – 77 minutes ago – channel rules: http://pastebin.com/zVsPQSAE Op discretion applies in all cases. Otherwise just be nice to each other. Swearing allowed, dickery not allowed. Free speech depends on the welcomeness of the speech in question. Bans not negotiable. See freenode's rules for network policy. | Ops needed. If you agree, i agree and they agree, they're opped
network: freenode  –  irc2go: ##autarena
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 28732
   EFnet
   Ø 16461
   Undernet
   Ø 14910
   QuakeNet
   Ø 13201
   OFTC
   Ø 12809
   Rizon
   Ø 12696
   Chatzona
   Ø 7683
   DALnet
   Ø 7279
   Mozilla
   Ø 6801
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.1946 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.