» IRC search  details

Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: mozilla (237)   opera (14)   sandanski (2)   plovdiv (7)   svishtov (3)  


Searched for 'mozilla bulgaria'. 259 matching entries found.  Displaying 1-10...

#bulgaria BGirc.org

38 users – 59 minutes ago – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria BGirc.com

268 users – 59 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#mozilla-bg Mozilla

4 users – 45 minutes ago – Дневник: https://is.gd/mzlbglog # Екип: https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:bg
chat category: Mozilla Bulgarianetwork: Mozilla  –  irc2go: #mozilla-bg

#Mozilla-eo Mozilla

1 users – 45 minutes ago – Bonvenon! — Por detaloj, vidu http://www.eozilla.de/ || Dissendolisto: vidu https://lists.mozilla.org/listinfo/community-esperanto || Por esti aŭdata, voku iun nome kaj atendu pacience.
chat category: Mozillanetwork: Mozilla  –  irc2go: #Mozilla-eo

#mozilla.ch Mozilla

6 users – 45 minutes ago – Channel for Mozilla Switzerland (https://mozilla.ch) | Get involved: https://github.com/mozillach/participation/issues | Next event: No event planned
chat category: Mozillanetwork: Mozilla  –  irc2go: #mozilla.ch

#mozilla.de Mozilla

27 users – 45 minutes ago – Deutschsprachige Mozilla-Community | Hilfe für Firefox- und Thunderbird-Benutzer gibt's in #firefox.de und #thunderbird.de
chat category: Mozilla Germanynetwork: Mozilla  –  irc2go: #mozilla.de

#mozilla.il Mozilla

4 users – 45 minutes ago – ‫ מוזילה ישראל - http://mozilla.org.il - http://firefox.co.il
chat category: Mozilla Israelnetwork: Mozilla  –  irc2go: #mozilla.il

#mozilla.nl Mozilla

7 users – 45 minutes ago – Het Nederlandse Mozilla-kanaal
chat category: Mozilla Netherlandsnetwork: Mozilla  –  irc2go: #mozilla.nl

#mozilla.no Mozilla

5 users – 45 minutes ago – #mozilla.no norsk Mozilla-forening || www.firefox.no - nettside for foreningen || Ikke spør om du kan spørre, bare spør (og vær tålmodig for et svar) || Mozilla community in Norway
chat category: Mozillanetwork: Mozilla  –  irc2go: #mozilla.no

#mozilla-ru Mozilla

6 users – 45 minutes ago – Mozilla Россия | Вышли Firefox 67.0.2/Firefox 60.7.0 ESR, Thunderbird 60.7.1 и SeaMonkey 2.49.4! | Форум: http://goo.gl/cGwYi | Twitter: http://goo.gl/Fyafy | Задавая вопросы, не убегайте сразу, отвечают люди!
chat category: Mozilla Russianetwork: Mozilla  –  irc2go: #mozilla-ru
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 28750
   EFnet
   Ø 16503
   Undernet
   Ø 14888
   QuakeNet
   Ø 13285
   OFTC
   Ø 12829
   Rizon
   Ø 12723
   Chatzona
   Ø 7694
   DALnet
   Ø 7250
   Mozilla
   Ø 6808
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0813 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.