mIRC Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  weechat (30)   eggdrop (124)   chat (2443)   colloquy (5)   bitchx (5)  


Search for mIRC chat rooms returned a total of 179 matching results.  Displaying 31-40...

#scripting WeNet

Chat Room - 3 users - current topic: Íàø ñåðâåð: /server -m ircworld.ru 6667 // Ðóññêèé mIRC 6.16 -> www.øêñöùêäâ.ru / WeNet BotNet ïîäðîáíåå-> www.ircworld.ru \ Áåñïëàòíûå áíö, ïîäðîáíåå http://www.ircworld.ru/bnc.php \\ TCL ñêðèïòû îò ircworld.ru -> http://www.ircworld.ru/tcl/tcl.php | Àðõèâ çíàíèé íà http://forum.systemplanet.ru
category: Programming - network: WeNet  -  irc2go: #scripting

#scripts VirtuaLife

Chat Room - 6 users - 15 minutes ago - current topic:  Canal dedicado ao mIRC Scripting Suporte Pergunte no canal e aguarde a resposta! Tutorial www.wikichip.org/wiki/mirc Sites www.hawkee.com · www.mircscripts.net Scripts www.mediafire.com/folder/s2coufxxsm5lc/Scripts · www.mega.nz/#F!sfByzS6T!8YGEWAD3PXbit63ud1Jotg ATENÇÃO Versões do mIRC anteriores a 7.55 são vulneráveis. Evite o uso!
category: Programming - network: VirtuaLife  -  irc2go: #scripts

#varna OptiLan

Chat Room - 5 users - 23 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò OptiLan Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà /q milen .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/mIRC.OptiLan/
category: Varna - network: OptiLan  -  irc2go: #varna

#gtsdll Rizon

Chat Room - 8 users - 41 minutes ago - current topic: »» GTSDll - DISCONTINUED «» Last Version: 1.2.7.3 - For uTorrent 1.8.x, Get the config maker on the site «» Download: www.gts-stuff.com «» A mIRC Addon That Shows Media Players/BT/eMule/DC/Getright/vDub stats «» DO NOT PM OPS.«» READ DOCS -> http://www.gts-stuff.com/?board=7.0 «» uTorrent 2.x DOESN'T work with current cfg maker
network: Rizon  -  irc2go: #gtsdll

#mirc SwiftIRC

Chat Room - 6 users - 17 minutes ago - current topic: You might want to check out #mircscripting or #msl for other folks | Version 7.66 is out!
category: mIRC - network: SwiftIRC  -  irc2go: #mirc

#help.script Rizon

Chat Room - 16 users - 41 minutes ago - current topic: (Rizon Official Scripting Help Channel) (Need to paste your codes? Try http://pastebin.com) (mIRC, Eggdrop TCL, PHP, Perl, JavaScript, Python, Ruby, SQL, Shell, MATLAB Scripts - GO THROUGH /HELP BEFORE ASKING ANY QUESTIONS ) (Ask your questions first, and someone will be with you shortly) (no support of other scripts)
category: Programming - network: Rizon  -  irc2go: #help.script

#mIRC BGirc.com

Chat Room - 7 users - 38 minutes ago - current topic: https://abv.chat <> ÀÁ ×ÀÒ | ABV CHAT | ×ÀÒ ÀÁ | CHAT ABV
category: mIRC - network: BGirc.com  -  irc2go: #mIRC

#geveze HybridIRC

Chat Room - 8 users - 29 minutes ago - current topic: #geveze kanalına hoş geldiniz! 👋 Yeni web sitemiz test yayınındadır: https://www.geveze.com/ | Geveze.com Kullanıcı Sözleşmesi 📃 https://geveze.com/kullanici-sozlesmesi | Not: UTF-8 Türkçe karakter problemi yaşayan mIRC kullanıcılarına güncel mIRC kullanmalarını tavsiye ediyoruz.
network: HybridIRC  -  irc2go: #geveze

#mirc OFTC

Chat Room - 3 users - 40 minutes ago - current topic: INDECISION is the key to FLEXIBILITY. Little Ghost Bot By LGN
category: mIRC - network: OFTC  -  irc2go: #mirc
<   2   3   4   5   6  >

deutsch
0.1141 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano