mIRC Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  skype (10)   chat (2469)   kvirc (7)   weechat (32)  


Search for mIRC chat rooms returned a total of 183 matching results.  Displaying 31-40...

#scripts VirtuaLife

Chat Room - 5 users - 89 minutes ago - current topic:  Canal dedicado ao mIRC Scripting Suporte Pergunte no canal e aguarde a resposta! Tutorial www.wikichip.org/wiki/mirc Sites www.hawkee.com · www.mircscripts.net Scripts www.mediafire.com/folder/s2coufxxsm5lc/Scripts · www.mega.nz/#F!sfByzS6T!8YGEWAD3PXbit63ud1Jotg ATENÇÃO Versões do mIRC anteriores a 7.55 são vulneráveis. Evite o uso!
category: Programming - network: VirtuaLife  -  irc2go: #scripts

#varna OptiLan

Chat Room - 6 users - 96 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò OptiLan Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà /q milen .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/mIRC.OptiLan/
category: Varna - network: OptiLan  -  irc2go: #varna

#gtsdll Rizon

Chat Room - 8 users - 112 minutes ago - current topic: »» GTSDll - DISCONTINUED «» Last Version: 1.2.7.3 - For uTorrent 1.8.x, Get the config maker on the site «» Download: www.gts-stuff.com «» A mIRC Addon That Shows Media Players/BT/eMule/DC/Getright/vDub stats «» DO NOT PM OPS.«» READ DOCS -> http://www.gts-stuff.com/?board=7.0 «» uTorrent 2.x DOESN'T work with current cfg maker
network: Rizon  -  irc2go: #gtsdll

#aldenooc SorceryNet

Chat Room - 5 users - 92 minutes ago - current topic: OOC Channel for #Alden Notice: Ian / Digi will be off both IRC and Discord on the following nights: Sat 6/12, Wed 6/23, Thu 6/24, and Fri 6/25. If you cannot see these colors, you may want to upgrade mIRC to v7.55 or later. Once again, Ross stinks. He's Evil. He turned a planetary system into a corn wasteland. RULES: https://bit.ly/2VjEoPW
network: SorceryNet  -  irc2go: #aldenooc

#mirchelp IdealSohbet.Com

Chat Room - 7 users - 101 minutes ago - current topic: TRSohbet.COM Resmi mIRC Scripting Yardým/Destek Kanalýdýr. Kanal Konuþmaya Açýk(-m) Mod'unda Olup, Soru ve Sorunlarýnýzý Net bir Þekilde yazýp, Yetkililerin(+%@&) size Cevap vermesini bekleyiniz.mÝRCHelp Komutlarý için: (!)Komutlar yazýnýz. Yardým Süreci Bittikten sonra, Öðrenme amaçlý BEKLEME yapabilirsiniz.
category: mIRC - network: IdealSohbet.Com  -  irc2go: #mirchelp

#mirchelp TRSohbet

Chat Room - 7 users - 90 minutes ago - current topic: TRSohbet.COM Resmi mIRC Scripting Yardým/Destek Kanalýdýr. Kanal Konuþmaya Açýk(-m) Mod'unda Olup, Soru ve Sorunlarýnýzý Net bir Þekilde yazýp, Yetkililerin(+%@&) size Cevap vermesini bekleyiniz.mÝRCHelp Komutlarý için: (!)Komutlar yazýnýz. Yardým Süreci Bittikten sonra, Öðrenme amaçlý BEKLEME yapabilirsiniz.
category: mIRC - network: TRSohbet  -  irc2go: #mirchelp

#help.script Rizon

Chat Room - 15 users - 112 minutes ago - current topic: (Rizon Official Scripting Help Channel) (Need to paste your codes? Try http://pastebin.com) (mIRC, Eggdrop TCL, PHP, Perl, JavaScript, Python, Ruby, SQL, Shell, MATLAB Scripts - GO THROUGH /HELP BEFORE ASKING ANY QUESTIONS ) (Ask your questions first, and someone will be with you shortly) (no support of other scripts)
category: Programming - network: Rizon  -  irc2go: #help.script

#mIRC BGirc.com

Chat Room - 9 users - 109 minutes ago - current topic: https://abv.chat <> ÀÁ ×ÀÒ | ABV CHAT | ×ÀÒ ÀÁ | CHAT ABV
category: mIRC - network: BGirc.com  -  irc2go: #mIRC

#IRC BGirc.com

Chat Room - 42 users - 109 minutes ago - current topic: http://Abv.Chat - html ÷àò çà BGIRC! Çàïîâÿäàéòå â ÁÅÇËÀÒÍÈß Âõîä óåá÷àò ñ íàé-áúëãàðñêèòå êàíàëè! www.SexChat.bg & www.WebChat.bg www.ShakeIT.bg www.mIRC.bg http://chat.ShakeIT.bg http://BGChat.eu http://Radio.WebChat.bg ÐÀÄÈÎ ÌÈÊÑ!
category: IRC - network: BGirc.com  -  irc2go: #IRC
<   2   3   4   5   6  >

deutsch
0.1145 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano