mIRC Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  skype (14)   xchat (11)   virca (1)   chat (2402)  


Search for mIRC chat rooms returned a total of 179 matching results.  Displaying 31-40...

#scripts VirtuaLife

Chat Room - 7 users - 132 minutes ago - current topic:  Canal dedicado ao mIRC Scripting Suporte Pergunte no canal e aguarde a resposta! Tutorial www.wikichip.org/wiki/mirc Sites www.hawkee.com · www.mircscripts.net Scripts www.mediafire.com/folder/s2coufxxsm5lc/Scripts · www.mega.nz/#F!sfByzS6T!8YGEWAD3PXbit63ud1Jotg ATENÇÃO Versões do mIRC anteriores a 7.55 são vulneráveis. Evite o uso!
category: Programming - network: VirtuaLife  -  irc2go: #scripts

#varna OptiLan

Chat Room - 8 users - 139 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò OptiLan Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà /q milen .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/mIRC.OptiLan/
category: Varna - network: OptiLan  -  irc2go: #varna

#mirc OFTC

Chat Room - 9 users - 150 minutes ago - current topic: Blessed are those who hunger and thirst, for they are sticking to their diet. Little Ghost Bot By LGN
category: mIRC - network: OFTC  -  irc2go: #mirc

#gtsdll Rizon

Chat Room - 7 users - 150 minutes ago - current topic: »» GTSDll - DISCONTINUED «» Last Version: 1.2.7.3 - For uTorrent 1.8.x, Get the config maker on the site «» Download: www.gts-stuff.com «» A mIRC Addon That Shows Media Players/BT/eMule/DC/Getright/vDub stats «» DO NOT PM OPS.«» READ DOCS -> http://www.gts-stuff.com/?board=7.0 «» uTorrent 2.x DOESN'T work with current cfg maker
network: Rizon  -  irc2go: #gtsdll

#mirchelp TRSohbet

Chat Room - 14 users - 133 minutes ago - current topic: TRSohbet.COM Resmi mIRC Scripting Yardým/Destek Kanalýdýr. Kanal Konuþmaya Açýk(-m) Mod'unda Olup, Soru ve Sorunlarýnýzý Net bir Þekilde yazýp, Yetkililerin(+%@&) size Cevap vermesini bekleyiniz.mÝRCHelp Komutlarý için: (!)Komutlar yazýnýz. Yardým Süreci Bittikten sonra, Öðrenme amaçlý BEKLEME yapabilirsiniz.
category: mIRC - network: TRSohbet  -  irc2go: #mirchelp

#help.script Rizon

Chat Room - 12 users - 150 minutes ago - current topic: (Rizon Official Scripting Help Channel) (Need to paste your codes? Try http://pastebin.com) (mIRC, Eggdrop TCL, PHP, Perl, JavaScript, Python, Ruby, SQL, Shell, MATLAB Scripts - GO THROUGH /HELP BEFORE ASKING ANY QUESTIONS ) (Ask your questions first, and someone will be with you shortly) (no support of other scripts)
category: Programming - network: Rizon  -  irc2go: #help.script

#IRC BGirc.com

Chat Room - 65 users - 148 minutes ago - current topic: http://Abv.Chat - html ÷àò çà BGIRC! Çàïîâÿäàéòå â ÁÅÇËÀÒÍÈß Âõîä óåá÷àò ñ íàé-áúëãàðñêèòå êàíàëè! www.SexChat.bg & www.WebChat.bg www.ShakeIT.bg www.mIRC.bg http://chat.ShakeIT.bg http://BGChat.eu http://Radio.WebChat.bg ÐÀÄÈÎ ÌÈÊÑ!
category: IRC - network: BGirc.com  -  irc2go: #IRC

#geveze HybridIRC

Chat Room - 4 users - 142 minutes ago - current topic: #geveze kanalına hoş geldiniz! 👋 Yeni web sitemiz test yayınındadır: https://www.geveze.com/ | Geveze.com Kullanıcı Sözleşmesi 📃 https://geveze.com/kullanici-sozlesmesi | Not: UTF-8 Türkçe karakter problemi yaşayan mIRC kullanıcılarına güncel mIRC kullanmalarını tavsiye ediyoruz.
network: HybridIRC  -  irc2go: #geveze

#translators IRCHighWay

Chat Room - 10 users - 142 minutes ago - current topic: # for JP/CN/KR -> ENG translators | Rules: http://pastebin.com/Q435s4td | Translators autovoiced | Can't enter CJK in mIRC? Upgrade, set up :: Other encoding troubles? wakaba.c3.cx/unicode.pl | Common tools: http://is.gd/diPRe | #tl <- random talk | Don't ask and leave | ***POST MORE CONTEXT***
network: IRCHighWay  -  irc2go: #translators
<   2   3   4   5   6  >

deutsch
0.1279 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano