mIRC Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  weechat (29)   miranda (4)   telegram (152)   chat (2575)  


Search for mIRC chat rooms returned a total of 188 matching results.  Displaying 31-40...

#varna OptiLan

Chat Room - 5 users - 18 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò OptiLan Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà /q milen .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/mIRC.OptiLan/
category: Varna - network: OptiLan  -  irc2go: #varna

#scripts VirtuaLife

Chat Room - 4 users - 12 minutes ago - current topic:  Canal dedicado ao mIRC Scripting Suporte Pergunte no canal e aguarde a resposta! Tutorial www.wikichip.org/wiki/mirc · https://mirckb.readthedocs.io Sites www.hawkee.com · www.mircscripts.info Scripts www.mediafire.com/folder/s2coufxxsm5lc/Scripts · www.mega.nz/#F!sfByzS6T!8YGEWAD3PXbit63ud1Jotg Offtopic https://xkcd.com/1782/
category: Programming - network: VirtuaLife  -  irc2go: #scripts

#gtsdll Rizon

Chat Room - 7 users - 160 minutes ago - current topic: »» GTSDll - DISCONTINUED «» Last Version: 1.2.7.3 - For uTorrent 1.8.x, Get the config maker on the site «» Download: www.gts-stuff.com «» A mIRC Addon That Shows Media Players/BT/eMule/DC/Getright/vDub stats «» DO NOT PM OPS.«» READ DOCS -> http://www.gts-stuff.com/?board=7.0 «» uTorrent 2.x DOESN'T work with current cfg maker
network: Rizon  -  irc2go: #gtsdll

#xxl BGirc.com

Chat Room - 36 users - 38 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network» #XXL http://Abv.Chat - html ÷àò çà BGIRC! Çàïîâÿäàéòå â ÁÅÇËÀÒÍÈß Âõîä óåá÷àò ñ íàé-áúëãàðñêèòå êàíàëè! www.SexChat.BG & www.WebChat.BG www.mIRC.BG http://Radio.WebChat.bg ÐÀÄÈÎ ÌÈÊÑ!'
network: BGirc.com  -  irc2go: #xxl

#6697 Libera.Chat

Chat Room - 3 users - 40 minutes ago - current topic: Welcome to #6697, a community for IRC enthusiasts who are interested in sharing, discussing, and learning about scripts, programs, and tools that enhance the IRC experience. Whether you're interested in customizing mIRC with scripts or developing your own IRC bot, this is the place for you. Type !list to see what's available and get started.
network: Libera.Chat  -  irc2go: #6697

#help.script Rizon

Chat Room - 13 users - 160 minutes ago - current topic: (Rizon Official Scripting Help Channel) (Need to paste your codes? Try http://pastebin.com) (mIRC, Eggdrop TCL, PHP, Perl, JavaScript, Python, Ruby, SQL, Shell, MATLAB Scripts - GO THROUGH /HELP BEFORE ASKING ANY QUESTIONS ) (Ask your questions first, and someone will be with you shortly) (no support of other scripts)
category: Programming - network: Rizon  -  irc2go: #help.script

#mIRC BGirc.com

Chat Room - 7 users - 38 minutes ago - current topic: https://abv.chat <> ÀÁ ×ÀÒ | ABV CHAT | ×ÀÒ ÀÁ | CHAT ABV
category: mIRC - network: BGirc.com  -  irc2go: #mIRC

#ebooks IRCHighWay

Chat Room - 585 users - 27 minutes ago - current topic: No textbooks here, say @TEXTBOOKS for secret textbook site - You need DCC, so browser-based IRC clients won't work - New books: !trainpacks or @Oatmeal - Look for books with @Search - FAQ at http://ebooks.byethost6.com - Send new books to Oatmeal - Using mIRC? Type @sbclient
category: E-Books - network: IRCHighWay  -  irc2go: #ebooks
<   2   3   4   5   6  >

deutsch
0.1274 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano