mIRC Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  chat (2441)   virca (1)   hamachi (1)   miranda (2)   pidgin (7)  


Search for mIRC chat rooms returned a total of 167 matching results.  Displaying 21-30...

#mirc GreekChat

Chat Room - 3 users - current topic: <><><><> Kalwshr8ate sto #Mirc help for Mirc scripts <><><><>
category: mIRC - network: GreekChat  -  irc2go: #mirc

#mIRC Azzurra

Chat Room - 2 users - current topic: Welcome to mIRC channel!! News: mIRC 7.71 (www.mirc.com)
category: mIRC - network: Azzurra  -  irc2go: #mIRC

#mirc EFnet

Chat Room - 40 users - 73 minutes ago - current topic: mIRC v7.72 @ http://www.mirc.com
category: mIRC - network: EFnet  -  irc2go: #mirc

#mirc PTnet

Chat Room - 5 users - 54 minutes ago - current topic: Bem Vindos ao mIRC
category: mIRC - network: PTnet  -  irc2go: #mirc

#mIRC SimosNap

Chat Room - 6 users - 52 minutes ago - current topic: #mIRC
category: mIRC - network: SimosNap  -  irc2go: #mIRC

#mirc Chat4All.org

Chat Room - 1 users - 69 minutes ago - current topic: Latest mIRC is v7.17 ~ Get it at: http://www.mirc.co.uk/get.html ~ This update builds on and improves the stability of the new Unicode version of mIRC ~ You can also get a custom Chat4All-mIRC at http://www.chat4all.org/downloads/chat4all.exe
category: mIRC - network: Chat4All.org  -  irc2go: #mirc

#ssl Rizon

Chat Room - 2 users - 73 minutes ago - current topic: SSL is a method of having an encrypted IRC session to prevent sniffing, shaping (blocking the connection based on content), and is just an overall good idea. / mIRC general setup information in notice when you join! / What is SSL? http://www.mirc.com/ssl.html / Latest mIRC: www.mirc.com / SSL files: http://www.mirc.com/download/openssl-0.9.8l-setup.exe / Need help? Give us time
category: SSL - network: Rizon  -  irc2go: #ssl

#varna OptiLan

Chat Room - 5 users - 55 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàëà íà ãðàä Âàðíà - ÷àñò îò OptiLan Network. Çà ïðîáëåìè, îïëàêâàíèÿ, ìíåíèÿ ñâúðçàíè ñ êàíàëà /q milen .. Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà íà àäðåñ https://www.facebook.com/mIRC.OptiLan/
category: Varna - network: OptiLan  -  irc2go: #varna

#gtsdll Rizon

Chat Room - 7 users - 73 minutes ago - current topic: »» GTSDll - DISCONTINUED «» Last Version: 1.2.7.3 - For uTorrent 1.8.x, Get the config maker on the site «» Download: www.gts-stuff.com «» A mIRC Addon That Shows Media Players/BT/eMule/DC/Getright/vDub stats «» DO NOT PM OPS.«» READ DOCS -> http://www.gts-stuff.com/?board=7.0 «» uTorrent 2.x DOESN'T work with current cfg maker
network: Rizon  -  irc2go: #gtsdll
<   1   2   3   4   5  >

deutsch
0.1003 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano