» IRC search  details

Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: bulgaria (21)   ikariam (54)   universe conflict (1)   bg (2)   farmerama (4)  


Searched for 'ikariam bulgaria'. 75 matching entries found.  Displaying 1-10...

#Bulgaria BGirc.com

149 users – 118 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria BGirc.org

38 users – 118 minutes ago – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#ikariam.se OnlineGamesNet

10 users – 102 minutes ago – Välkommen till #ikariam.se! Officiell kanal för spelet Ikariam.se.| Spelet: http://se.ikariam.gameforge.com/ Forumet: http://board.se.ikariam.gameforge.com/ |Supportkanal: #Ikariam.se-support. För support: Skriv /msg IkariamSeServ <DITTPROBLEM> | Nyheter: *
chat category: Ikariam Swedennetwork: OnlineGamesNet  –  irc2go: #ikariam.se

#ikariam.com OnlineGamesNet

26 users – 102 minutes ago – »»» #ikariam.com ««« News: Welcome to the Ikariam.com Main Channel! || Ticket: http://support.us.ikariam.com | Boards: http://board.us.ikariam.com | Support Chan: #ikariam.com-support »»» #ikariam.com «««
chat category: Ikariamnetwork: OnlineGamesNet  –  irc2go: #ikariam.com

#ikariam.nl OnlineGamesNet

20 users – 102 minutes ago – [« Welkom bij Ikariam.NL! »][« Vragen/opmerkingen: https://ikariam.support.gameforge.com/index.php?fld=nl »][« Spel: https://nl.ikariam.gameforge.com/ »][« Forum: https://forum.ikariam.gameforge.com/​ »][« Nieuws: Geen »]​
chat category: Ikariam Netherlandsnetwork: OnlineGamesNet  –  irc2go: #ikariam.nl

#ikariam.pt OnlineGamesNet

18 users – 102 minutes ago – .:: #Ikariam.PT :: Suporte privado: http://support.pt.ikariam.gameforge.com :: Suporte geral: escreve aqui /msg IkariamPTServ <assunto> (não coloques nada antes da barra) ::.
chat category: Ikariam Portugalnetwork: OnlineGamesNet  –  irc2go: #ikariam.pt

#ikariam.pl OnlineGamesNet

25 users – 102 minutes ago – Witamy na #Ikariam.PL ! | Gra: http://pl.ikariam.gameforge.com | Forum: http://board.pl.ikariam.gameforge.com | Kana³ pomocy: #Ikariam.Pl-Support wpisz: /msg IkariamPlServ <Serwer, KROTKI OPIS PROBLEMU> i czekaj na zaproszenie | NEWS:
chat category: Ikariam Polandnetwork: OnlineGamesNet  –  irc2go: #ikariam.pl

#ikariam.de OnlineGamesNet

35 users – 102 minutes ago – %%%%%%%%% Willkommen bei Ikariam.de %%%%%%%%% GameServ: -uni ikariam.de <server> <<>> News: *
chat category: Ikariam Germanynetwork: OnlineGamesNet  –  irc2go: #ikariam.de

#ikariam.org OnlineGamesNet

40 users – 102 minutes ago – >>> IKARIAM.ORG >>> Welcome to #Ikariam.org :) | Game Support: http://support.ikariam.org/ | Board: http://board.ikariam.org | Find GameOperators: -uni ikariam.org <server> | News: >>> IKARIAM.ORG >>>
chat category: Ikariamnetwork: OnlineGamesNet  –  irc2go: #ikariam.org

#ikariam.es-support OnlineGamesNet

2 users – 102 minutes ago – Canal de Ayuda de Ikariam.es | Una vez atendido abandone el canal por favor
chat category: Ikariamnetwork: OnlineGamesNet  –  irc2go: #ikariam.es-support
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 28750
   EFnet
   Ø 16503
   Undernet
   Ø 14888
   QuakeNet
   Ø 13285
   OFTC
   Ø 12829
   Rizon
   Ø 12723
   Chatzona
   Ø 7694
   DALnet
   Ø 7250
   Mozilla
   Ø 6808
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.1207 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.