Forum Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  forums (162)   portals (1)   content management (1)   blogs (19)   web content (1)  


Search for Forum chat rooms returned a total of 381 matching results.  Displaying 1-10...

#fdroid OFTC

Chat Room - 4742 users - 78 minutes ago - current topic: F-Droid, the free and open source app repository (official channel bridged with #fdroid:f-droid.org on Matrix) | Public logs at https://matrix.f-droid.org/alias/%23fdroid:f-droid.org | https://forum.f-droid.org | https://floss.social/@fdroidorg | Development discussion: #fdroid-dev
category: Droid - network: OFTC  -  irc2go: #fdroid

#ubuntu-it-forum Libera.Chat

Chat Room - 4 users - 78 minutes ago - current topic: Canale italiano di servizio per lo staff del forum di ubuntu-it | Forum: http://forum.ubuntu-it.org | Wiki: http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoForum | Riunioni: Wiki: http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoForum/Agenda | Launchpad: https://launchpad.net/people/ubuntu-it-forum
category: Ubuntu Forums - network: Libera.Chat  -  irc2go: #ubuntu-it-forum

#powder-forum Libera.Chat

Chat Room - 15 users - 78 minutes ago - current topic: See tpt forum posts as they happen: https://powdertoy.co.uk/Discussions/Categories/Index.html
category: Forums - network: Libera.Chat  -  irc2go: #powder-forum

#Forum Geveze

Chat Room - 21 users - 65 minutes ago - current topic:  Geveze ORG Resmi Forum Sitesi - www.TurkiyeForumlari.NET
category: Forums - network: Geveze  -  irc2go: #Forum

#conclave-forum ChatSpike

Chat Room - 3 users - 72 minutes ago - current topic: Welcome to CC's Conclave-Forum. Home of the free bans and dead silence
category: Forums - network: ChatSpike  -  irc2go: #conclave-forum

#MorphOS-Forum Libera.Chat

Chat Room - 4 users - 78 minutes ago - current topic: Der offizielle MorphOS-Forum IRC-Kanal
category: Forums - network: Libera.Chat  -  irc2go: #MorphOS-Forum

#archlinux-wiki Libera.Chat

Chat Room - 64 users - 78 minutes ago - current topic: Forum & Wiki discussion 🍓🍓 Channel rules: https://wiki.archlinux.org/title/ArchWiki:IRC 🍓🍓 For general requests, see https://wiki.archlinux.org/title/ArchWiki_talk:Requests 🍓🍓 Help us implement SSO: https://gitlab.archlinux.org/archlinux/infrastructure/-/issues/38 🍓🍓 Don't like the current wiki skin? Vote for Timeless: https://github.com/archlinux/archwiki/pull/50
category: Arch Linux - network: Libera.Chat  -  irc2go: #archlinux-wiki

#gyuvetch BGirc.com

Chat Room - 137 users - 75 minutes ago - current topic: Äîáðå äîøëè â êàíàë #gyuvetch Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ https://www.facebook.com/groups/bgirc/
network: BGirc.com  -  irc2go: #gyuvetch

#openmw Libera.Chat

Chat Room - 35 users - 78 minutes ago - current topic: https://openmw.org/ || Latest release: 0.47 https://openmw.org/downloads/ || Rules: https://rentry.co/omw_rules || https://gitlab.com/OpenMW/openmw/issues || https://forum.openmw.org/ || For error logs etc. please use: http://pastie.org/ || Command to see other OpenMW-related channels: /msg alis list #openmw* || This channel uses UTF-8. If “Ω” doesn’t appear Greek, fix your client
network: Libera.Chat  -  irc2go: #openmw

#debian-it Libera.Chat

Chat Room - 33 users - 78 minutes ago - current topic: Canale italiano per gli utenti Debian | Comunità Italiana - Forum - Documentazione: Non chiedere di chiedere, chiedi e attendi con pazienza se ricevi risposta! Leggere prima di scrivere ☛ https://wiki.debian.org/it/IRC/debian-it | Rilascio attuale di Debian: bullseye 11.7 | irc.oftc.net #debian-it #debian #debian-next (testing/unstable) | https://gitlab.com/linux-lab1/deb-bot
category: Debian - network: Libera.Chat  -  irc2go: #debian-it
<   1   2   3   4   5  >

deutsch
0.1072 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano