Forum Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  blogs (26)   forums (246)   web content (4)   portals (1)   content management (2)  


Search for Forum chat rooms returned a total of 634 matching results.  Displaying 1-10...

#ubuntu-it-forum freenode

Chat Room - 3 users - 66 minutes ago - current topic: Canale italiano di servizio per lo staff del forum di ubunt-it | Forum: http://forum.ubuntu-it.org | Wiki: http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoForum | Riunioni: Wiki: http://wiki.ubuntu-it.org/GruppoForum/Agenda | Launchpad: https://launchpad.net/people/ubuntu-it-forum
category: Ubuntu Forums - network: freenode  -  irc2go: #ubuntu-it-forum

#kde freenode

Chat Room - 1950 users - 66 minutes ago - current topic: KDE Plasma 5.19 and Release Service 20.04 are out! See www.kde.org | http://userbase.kde.org | http://forum.kde.org | Don't flood the channel, use http://paste.kde.org | Distro related questions go in your distro channel | Offtopic in #kde-chat | State your distribution and KDE version when asking questions | Don't delete ~/.kde,~/.kde4,~/.local or ~/.config
category: KDE - network: freenode  -  irc2go: #kde

##os-forum freenode

Chat Room - 7 users - 66 minutes ago - current topic: *** http://opensuse-forum.de *** Aktuelle Version Leap 15.2 https://software.opensuse.org/distributions/leap?locale=de *** Mehr Infos zum IRC http://bit.ly/HNKL1C + http://bit.ly/JipsIM *** Offtopic bitte in ##os-forum-ot austragen ***
category: Forums - network: freenode  -  irc2go: ##os-forum

#forum DALnet

Chat Room - 2 users - 66 minutes ago - current topic: [**] Selamat Datang Di Channel #forum @DALnet - NO!: Invite/Spam/Repeat/CAPS/Flood/Adv/BadWord - Register Nick: /ns register <password> <email> - Cegah Spam: /mode <nick kamu> +RC - Have a nice chat & enjoy here! :) [**]
category: Forums - network: DALnet  -  irc2go: #forum

#fdroid freenode

Chat Room - 1211 users - 66 minutes ago - current topic: Official F-Droid room - bridged with #fdroid at Freenode | Free and Open Source Android App Repository | https://f-droid.org | https://forum.f-droid.org | https://mastodon.technology/@fdroidorg | For development discussion use #fdroid-dev:f-droid.org | This channel is publicly logged at https://matrix.f-droid.org/alias/%23fdroid:f-droid.org.
category: Droid - network: freenode  -  irc2go: #fdroid

#powder-forum freenode

Chat Room - 17 users - 66 minutes ago - current topic: See tpt forum posts as they happen: http://powdertoy.co.uk/Discussions/Categories/Index.html
category: Forums - network: freenode  -  irc2go: #powder-forum

#Forum sVipCHAT

Chat Room - 2 users - 54 minutes ago - current topic: .:. #Forum@sVipCHAT .:. Toppic setted automatically .:. Reason: Lack of topic .:.
category: Forums - network: sVipCHAT  -  irc2go: #Forum

#thinkpad-forum freenode

Chat Room - 15 users - 66 minutes ago - current topic: :: halboffizieller Channel von Thinkpad-Forum.de => http://www.thinkpad-forum.de ::
category: ThinkPad Forums - network: freenode  -  irc2go: #thinkpad-forum

#40-50 BGirc.com

Chat Room - 63 users - 65 minutes ago - current topic: Welcome on CHANEL #40-50 ÔÎÐÓÌ ÑÒÀß ÍÀ ÊÀÍÀËÀ http://forum.bgirc.com/forum/27-40-50/ | webchat :| http://shakechat.net/ | Äà ñè ÷îâåê å äàðáà è ïðîêëÿòèå. Ìíîãî ÷åñòî çàâèæäàø íà êàìúíèòå, íà âîäàòà - òå íå ìîãàò äà ÷óâñòâàò, íî àêî èñêàø äà ïîçíàåø êðàñîòàòà, òðÿáâà äà óñåòèø ñúðöàòà íà õîðàòà.
network: BGirc.com  -  irc2go: #40-50

##os-forum-ot freenode

Chat Room - 5 users - 66 minutes ago - current topic: Offtopic Channel von ##os-forum *** Musik gibts auf http://metal-only.de ***
category: Forums - network: freenode  -  irc2go: ##os-forum-ot
<   1   2   3   4   5  >

deutsch
0.0676 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano