Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat and get informed about their users and topics! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries:  ftp (36)   romania (41)   reşiţa (3)   ro (173)   tulcea (3)  


Search for emule romania chat rooms returned a total of 106 matching results.  Displaying 1-10...

#Romania Rizon

Chat Room - 6 users - 149 minutes ago - current topic: ·*“““““““““““ România ““““““““““““*·
category: Romania - network: Rizon  -  irc2go: #Romania

#romania DALnet

Chat Room - 13 users - 149 minutes ago - current topic: Welcome to Romania! ( http://www.romania.travel/ - explore the Carpathian garden. ) please donate UNICEF 1QAgVWE2peLrQbWhWeR4u2VVtiB2XxgQJ1 !!!
category: Romania - network: DALnet  -  irc2go: #romania

#Romania Apropo

Chat Room - 103 users - 148 minutes ago - current topic: Bine ai venit pe 🇷🇴 Romania 🇷🇴 Canalul romanilor de pretutindeni / www.apropochat.ro / www.apropo-chat.ro / server irc.apropochat.ro / irc.apropo-chat.ro !
category: Romania - network: Apropo  -  irc2go: #Romania

#romania EvilNET

Chat Room - 22 users - 143 minutes ago - current topic: Bun venit pe #Romania ! Va dorim un chat cat mai placut!
category: Romania - network: EvilNET  -  irc2go: #romania

#Romania EuropeIRC

Chat Room - 18 users - current topic: Bine ati venit / welcome - #Romania - Trivia ON ~ Spor la Puncte!! ( www.Chat.EuropeIRC.eu )
category: Romania - network: EuropeIRC  -  irc2go: #Romania

#emule-russian-offtopic MindForge

Chat Room - 3 users - 139 minutes ago - current topic: eMule help & general English and Russian chat room, stay with us and have a nice chating ||êàíàë ïîìîùè ïî eMule è ñâîáîäíîãî îáùåíèÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ+âèêòîðèíà
category: eMule Russia - network: MindForge  -  irc2go: #emule-russian-offtopic

#emule-german-offtopic MindForge

Chat Room - 15 users - 139 minutes ago - current topic:  emule-german-offtopic Der Offtopic-Chat zum eMule-German ||| Hier kannst du dich mal über Themen unterhalten, die nichts mit dem Emule zu tun haben ;-) ||| Viel Spass wünscht Euch das EGT :-) |||
category: eMule Germany - network: MindForge  -  irc2go: #emule-german-offtopic
<   1   2   3   4   5  >

deutsch
0.0921 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano